Algemene voorwaarden van Aikido Brabant

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Abonnementen – Periode
Artikel 3 – Abonnementen – Incasso
Artikel 4 – Abonnementen – Storneren
Artikel 5 – Abonnementen – Duur abonnement
Artikel 6 – Abonnementen – Tussentijds beëindigen
Artikel 7 – Abonnementen – Stopzetten
Artikel 8 – Abonnementen – Restitutie
Artikel 9 – Abonnementen – Overtreding
Artikel 10 – Gebruik abonnement en rittenkaart
Artikel 11 – Openingstijden en tijdelijke sluiting
Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Aikido Brabant
Artikel 13 – Aansprakelijkheid van het lid
Artikel 14 – Overige bepalingen
Artikel 15 – Nederlands recht
Artikel 16 – Toepassing 

Algemene Voorwaarden van Aikido Brabant

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Aikido Brabant
Eigenaar Gerard Kolsteren
Henriëtte Roland Holststraat 8
5122 CT Rijen
Nederland
06-12721421
info@aikidobrabant.nl
KvK 17279076
BTW Nr. NL001675226B40
IBAN: NL73 RABO 0106 3579 80

Artikel 2 – Abonnementen – Periode

Het abonnement kan worden aangegaan voor de periode van een jaar. De startdatum van het eerste abonnement is tevens de startdatum van de overeenkomst. Het is de klant vrij om na afloop van de contractduur van het abonnement kosteloos te wisselen van abonnementsvorm.

Artikel 3 – Abonnementen – Incasso

Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze rond de 1ste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien het lidmaatschap start gedurende een lopende maand zal deze periode bij de eerstvolgende incassering achteraf extra worden geïncasseerd tezamen met de incassering voorafgaand aan de geldende maand.

Artikel 4 – Abonnementen – Storneren

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Aikido Brabant een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren dan wel op een andere betaalwijze voldaan te krijgen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Aikido Brabant te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien Aikido Brabant over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Aikido Brabant over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid niet aan lessen deelnemen tot het moment dat alle, door Aikido Brabant in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.
Aikido Brabant houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de lessen worden geweigerd. De contributie die het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Aikido Brabant worden aangepast. De klant heeft het recht om de overeenkomst na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Artikel 5 – Duur abonnement

Het contract wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm. Indien het contract niet tijdig wordt opgezegd, zal dit stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden doorlopen maar kan dan maandelijks worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Over de resterende periode wordt geen restitutie van de reeds betaalde contributie verstrekt.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Aikido Brabant deze per aangetekende post te verzenden. Opzegging kan ook plaats vinden via een mail naar info@aikidobrabant.nl. De opzegging is pas definitief als er een bevestigingsmail is ontvangen van Aikido Brabant waarin vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

Artikel 6 – Tussentijds beëindigen

Het tussentijds beëindigen van het contract is mogelijk op medische gronden waarbij Aikido Brabant mag vragen naar een doktersverklaring. Ook is tussentijdse opzegging mogelijk bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de vestiging van Aikido Brabant waar het lid traint. Hiervoor mag Aikido Brabant vragen naar een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Aikido Brabant bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Stopzetten

In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet aan Aikido kan/mag doen, kan met toestemming van Aikido Brabant het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Artikel 8 – Restitutie

Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, dat aangeboden wordt door Aikido Brabant, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 9 – Overtreding

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is dat een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt of dat er restitutie plaatsvindt.

Artikel 10 – Gebruik abonnement en rittenkaart

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende week.
De rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid is zoals aangegeven bij de aankoop. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.
Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur.

Artikel 11 – Openingstijden en tijdelijke sluiting

Aikido Brabant is bevoegd om de dojo / trainingsruimte te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Aikido Brabant is bevoegd de openingstijden van de dojo / trainingsruimte tijdelijk of blijvend te wijzigen. Aikido Brabant is bevoegd de dojo / trainingsruimte voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 7 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.
Aikido Brabant behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats en programma’s e.d. te wijzigen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Aikido Brabant

Aikido Brabant, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Aikido Brabant of haar leidinggevenden.
Aikido Brabant, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Aikido Brabant of haar leidinggevenden.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmaatschappij. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Aikido Brabant aangerichte schade.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van het lid

Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Aikido Brabant, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, de training aanwijzingen van de Aikido Brabant medewerkers op te volgen.

Artikel 14 – Overige bepalingen

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de contractant van de algemene voorwaarden en de huisregels van Aikido Brabant kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

Artikel 15 – Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Aikido Brabant. Aikido Brabant is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Aikido Brabant te zijn ontvangen.

Kom jij Aikido eens proberen?

Het is gratis en helemaal vrijblijvend!

Natascha de Bruin
Natascha de Bruin
04/01/2023
Leuke lessen, leuke en goede sensei. De kinderen leren er veel en er is ook ruimte voor grapjes.
Benralph Cool
Benralph Cool
29/12/2022
Een heel leuke sport om te doen voor jong en oud. Ik ben samen met mijn zoonbegonnen bij gerard en we waren allebij gelijk verkocht. Gerard geeft goed les. Iedereen krijgt de aandacht en elke les is goed opgebouwd en anders. Daarnaast heeft hij goede humor. Een echte aanrader voor iedereen. En je leert stiekem nog heel veel iedere les en ook zaken die je in het dagelijks leven kunt gebruiken..Kom maar eens kijken zou ik zeggen. Coppele gymzaal op donderdagavond.. Tot dan.
Ruud Roussou
Ruud Roussou
27/07/2022
Een heel mooie en fijne (Aikido) Jo met persoonlijke gravering besteld. Ik ben fijn geholpen met het samenstellen van de gravering. Eveneens snel, goed verpakt en naar wens geleverd. Dank en hartelijke groet, Ruud Roussou ??
Edwin Balogh
Edwin Balogh
21/06/2022
Vriendelijke en snelle service.
Erwin van den Berk
Erwin van den Berk
06/06/2022
Heb er een hakama besteld.De service was echt TOP , vragen worden snel en vriendelijke beantwoord en ze denken graag met je mee.De hakama was snel geleverd en natuurlijk een zeer goed prijs kwaliteit verhouding.Een echte aanrader.Gerard bedankt voor alles.
Petra Appelman
Petra Appelman
11/05/2022
Ik heb een Jo besteld maar die bleek niet goed te zijn. Nadat ik had gebeld werd mij een nieuwe toegestuurd, die heel goed was. Ik heb het contact als zeer vriendelijk ervaren met een goede service.
Mark Henderson
Mark Henderson
17/07/2021
Zeer tevreden over mijn gekochte zomerpak Aikido. Goede kwaliteit voor een mooie prijs. Ook het bestellen en de persoonlijke levering verliepen vlot. Ik zou mijn volgende bestelling hier ook plaatsen, aanrader!
Gijs de Zwart
Gijs de Zwart
29/06/2021
Zomerpak aikido gekocht. De stof voelt stevig en degelijk aan. Goede prijs/kwaliteit verhouding. De broek met elastiek ipv een koord maakt het pak ook wat handiger in gebruik. Bedankt Gerard voor de snelle persoonlijke levering 🙂
Filip De Bruyne
Filip De Bruyne
11/06/2021
Ik ben uiterst tevreden van de goede en vlugge service. Zeer kwalitatief materiaal ,mijn favoriet topmerk Seido Dank u Gerard

Contact opnemen

Aikido Brabant
Henriëtte Roland Holststraat 8
5122 CT Rijen
WhatsApp: 06-12721421  
Telefoon: 06-12721421
E-mail: Info@AikidoBrabant.nl

Social media